Zalo

NHÀ SẢN XUẤT VẢI CHẤT LƯỢNG TẠI VIỆT NAM

Hotline: 0823 065 244 Email: bivis.hcm@gmail.com

VẢI MAY ĐỒ THỂ THAO

BV-084

BV-084

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-192

BV-192

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-161-B

BV-161-B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-161-F

BV-161-F

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-175-A

BV-175-A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-194

BV-194

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-2017

BV-2017

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-2018

BV-2018

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-2028

BV-2028

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-2031

BV-2031

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-2032

BV-2032

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-2033

BV-2033

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-006A

BV-006A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-006C

BV-006C

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-006L

BV-006L

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-037

BV-037

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-054

BV-054

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-060

BV-060

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-087

BV-087

Liên hệ / Giá

BV-087-E

BV-087-E

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-087-H

BV-087-H

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-109

BV-109

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-120

BV-120

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-120B

BV-120B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-133

BV-133

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-133E

BV-133E

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-131

BV-131

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-132

BV-132

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-133J

BV-133J

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-133K

BV-133K

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-134

BV-134

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-149-A

BV-149-A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải may đồ thể thao

Vải may đồ thể thao

Liên hệ / Giá

Vải may đồ thể thao

Vải may đồ thể thao

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải may đồ thể thao

Vải may đồ thể thao

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải may đồ thể thao

Vải may đồ thể thao

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-017

BV-017

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-075

BV-075

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-106F

BV-106F

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-095

BV-095

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-142

BV-142

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-006

BV-006

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI ĐỒ LÓT

Vải đồ lót

Vải đồ lót

l / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đồ lót

Vải đồ lót

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đồ lót

Vải đồ lót

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-WJ349

BV-WJ349

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV- MJ013

BV- MJ013

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-WJ363

BV-WJ363

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-WJ325

BV-WJ325

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-JJ21100703

BV-JJ21100703

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-YF109

BV-YF109

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-Q018

BV-Q018

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-JJ0014

BV-JJ0014

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-WJ327

BV-WJ327

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-Q019

BV-Q019

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-F654

BV-F654

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-WJ368

BV-WJ368

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-WD027

BV-WD027

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải đồ lót

Vải đồ lót

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI TRICOT

VẢI TRICOT

BV-003

BV-003

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-003-B

BV-003-B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-003-CK

BV-003-CK

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-J539

BV-J539

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-003-E

BV-003-E

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-003-I

BV-003-I

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-003-J

BV-003-J

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-003-PK

BV-003-PK

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-111

BV-111

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-003-W

BV-003-W

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-003Q

BV-003Q

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-004

BV-004

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-004B

BV-004B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-012-I

BV-012-I

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-014

BV-014

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-018

BV-018

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-018B

BV-018B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-003-F

BV-003-F

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải tricot

Vải tricot

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải tricot

Vải tricot

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải tricot

Vải tricot

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải tricot

Vải tricot

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI LƯỚI

BV-019

BV-019

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-020

BV-020

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BV-F025

BV-F025

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải lưới

Vải lưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải lưới

Vải lưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải lưới

Vải lưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải lưới

Vải lưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI REN

Vải ren

Vải ren

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải ren

Vải ren

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải ren

Vải ren

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải ren

Vải ren

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VỀ CHÚNG TÔI

NHÀ SẢN XUẤT VẢI CÁC LOẠI CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ XUẤT KHẨU

Công Ty TNHH SX - TM Bivis là đơn vị hoạt động Uy Tín - Chuyên Nghiệp trong lĩnh vực cung cấp VẢI MAY MẶC cho thị trường trong và ngoài nước.

Một số sản phẩm chủ lực gồmVải thun, vải polyester, nylon, vải cotton, vải ren, vải spandex, vải rib, vải tricot, vải vol, vải lưới chất lượng cao

=>> Các loại vải được ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực may đồ bơi, may đồ lót, may đồ thể thảo, may quần áo thời trang, balo, túi xách,..

=>> Các sản phẩm của Bivis không chỉ có độ bền cơ học, bền màu, an toàn cho người dùng mà còn thân thiện với môi trường.

Toàn bộ quy trình sản xuất, nguyên liệu sợi và thuốc nhuộm đảm bảo đầy đủ các tiêu chí xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, UAE,.. Công Ty TNHH SX - TM Bivis luôn thực hiện đúng phương châm hoạt động của mình "Chất lượng - Uy tín - Hợp tác hiệu quả".

Hân hạnh được hợp tác!

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BIVIS

VÌ SAO CHỌN BIVIS?

CAM KẾT: Vải do chúng tôi cung cấp luôn đạt tối thiểu 6 TIÊU CHÍ chất lượng dưới đây
BIVIS rất mong được góp phần trên con đường thành công của quý khách hàng!

Thoát ẩm tốt

Độ bền cao

Không xù lông

An toàn cho da

Khử mùi, kháng khuẩn

Chống nhăn vượt trội

Công Ty TNHH SX - TM Bivis là đơn vị hoạt động Uy Tín - Chuyên Nghiệp trong lĩnh vực cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước các loại vải thun, vải polyester, nylon, vải cotton, vải ren, vải spandex, vải rib, vải tricot, vải vol, vải lưới chất lượng cao,.. dùng trong may đồ bơi, đồ lót, đồ thể thao,..

Nhà xưởng: 20/25G Đường Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BIVIS

Địa chỉ: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 35180068

Hotline: 0823 065 244

Email: bivis.hcm@gmail.com

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BIVIS
Địa chỉ: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BIVIS. Designed by Trang Vàng Việt Nam